9IC
Series:
 • GrooveSTAT FM10
 • Statfree CV280
 • Statfree
 • Stat Zap
 • Statfree B2
 • Comfort King
 • 8800
 • Dualmat
 • R3
 • 8300
 • R7
 • Traction Tread
 • Statfree HJ
 • BERTECH 1059
 • Statfree UC
 • Hog Heaven III Comfort
 • VinylSTAT FM3
 • VinylSTAT FM4
 • STATFREE UC2
 • VinylSTAT FM2
 • iFixit
 • VinylSTAT FM7
 • MT2500
 • VB.198
 • Staticide Dualmat
 • CONDFM
 • Complete Comfort II
 • BERTECH AF
 • Statfree Z2
 • MT4000
 • BERTECH 2059T
 • BERTECH 2059S
 • BERTECH 2059R
 • AFM
 • Statfree AFR
 • Ultra-R2
 • Micastat
 • BERTECH AFV
 • FSM2424
 • VC.192
 • WF
 • Trustat
 • BT
 • Statfree i
 • Spec-Mat
 • Pro Mats
 • INTEGRITY
 • Statfree CV
 • BERTECH CFM
 • Statfree T2 Plus
 • 6800
 • 8200
 • Ultimat 1
 • Gemini-ESD
 • SpecMat-H
 • BERTECH 2059USA
 • 8400
 • Statfree DPL Plus
 • Statfree S
 • BERTECH 3059
 • Statfree G2
 • Stat-Control
 • Statfree J
 • 1964
 • Statfree O
 • Traction Tread Soft
 • Hog Heaven
 • MT4500
 • Statfree B
 • BERTECH CM
 • Statfree A
 • Statfree T2
 • Trustat B80
 • Statfree F
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Botron Company Inc.
 • IndustrialSupplies.com
 • SCS
 • Static Solutions
 • Static Solutions, Inc.
 • Transforming Technologies, LLC
 • Crown Matting Technologies
 • Pomona Electronics
 • OSEPP Electronics LTD
 • Estatec
 • Integrity Cleanroom
 • StaticStop
 • ACL Staticide Inc
 • iFixit
 • Ergo Advantage
 • Transforming Technologies
 • Desco
 • Bertech
 • M+A Matting
 • Pi Supply
 • Protektive Pak
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8211
8211
Shape: Rectangle Length: 4' (1.22m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Brown

91,81000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 91,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
42500
42500
Shape: Rectangle Length: 50' (15.24m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.13" (3.30mm) Color: Blue

709,85000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 709,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8901
8901
Shape: Rectangle Length: 4' (1.22m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.07" (1.78mm) Color: Gray

93,15000 US$

66

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 93,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
42542
42542
Shape: Rectangle Length: 4' (1.22m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.125" (3.18mm) Color: Black

107,17000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 107,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8204
8204
Shape: Rectangle Length: 6' (1.83m) Width: 4' (1.22m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Blue

219,70000 US$

55

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 219,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8203
8203
Shape: Rectangle Length: 6' (1.83m) Width: 4' (1.22m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Gray

219,70000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 219,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8214
8214
Shape: Rectangle Length: 4' (1.22m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Blue

90,97000 US$

55

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 90,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8900
8900
Shape: Rectangle Length: 4' (1.22m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.07" (1.78mm) Color: Blue

93,18000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 93,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8213
8213
Shape: Rectangle Length: 4' (1.22m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Gray

93,65000 US$

47

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 93,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
66413
66413
Shape: Rectangle Length: 20' (6.1m) Width: 2.5' (0.76m) Thickness: 0.06" (1.52mm) Color: Blue

455,28000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 455,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
16316
16316
Shape: Rectangle Length: 50' (15.24m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.08" (2.03mm) Color: Blue, Light

575,99000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 575,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
66301
66301
Shape: Rectangle Length: 2' (0.61m) Width: 1.33' (0.41m) Thickness: 0.08" (2.03mm) Color: Blue, Light

190,67600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 190,67600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
66035
66035
Shape: Rectangle Length: 4' (1.22m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.06" (1.52mm) Color: Beige

262,96600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 262,96600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8221
8221
Shape: Rectangle Length: 3' (0.91m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Brown

272,87600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 272,87600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8223
8223
Shape: Rectangle Length: 3' (0.91m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Gray

253,10720 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 253,10720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8224
8224
Shape: Rectangle Length: 3' (0.91m) Width: 2' (0.61m) Thickness: 0.14" (3.56mm) Color: Blue

373,16800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 373,16800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9910
9910
Shape: Rectangle Length: 75' (22.86m) Width: 3' (0.91m) Thickness: 0.600" (15.25mm) Color: Black

317,28800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 317,28800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
66100
66100
Shape: Rectangle Length: 40' (12.19m) Width: 4' (1.22m) Thickness: 0.06" (1.52mm) Color: Gray, Dark

117,31200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 117,31200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
40977
40977
Shape: Rectangle Length: 60' (18.29m) Width: 3' (0.91m) Thickness: 0.45" (11.43mm) Color: Gray with Yellow Border

133,24600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 133,24600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
15005
15005
Shape: Rectangle Length: 40' (12.19m) Width: 4' (1.22m) Thickness: 0.13" (3.30mm) Color: Black

340,12200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 340,12200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail