9IC
Series:
 • CoexFlex
 • Alloy 910
 • PolyMax PC-FR
 • Evolv3D
 • Nylon
 • PolyLite PLA
 • Polymaker PolyCast
 • CDP1xxxx
 • eSun
 • Fibrolon V
 • PolyCast
 • PETG
 • Firewire
 • Polymaker PolyMax
 • Recycled PETG
 • Polymaker PC-PBT
 • Polymaker PolyWood
 • PolyLite PLA +
 • Armadillo
 • INOVA-1800
 • PLA 3100
 • PolyLite PETG
 • PA 4500
 • SGW8130
 • Obsidian
 • IC3D
 • ThermaX
 • PolyLite PC
 • bioFila
 • FibreX
 • t-glase
 • PolyLite ASA
 • 3D-Fuel
 • PolyLite ABS
 • 3D-FUEL Pro PLA
 • Polymaker PC-Max
 • PolyLite PLA Pro
 • Proto-Pasta
 • Polymaker PolyMide PA6-GF
 • FluorX
 • Polymaker PolyLite PETG
 • 3DXSTAT
 • PolyFlex
 • PolyTerra PLA
 • Verbatim
 • PLA
 • Bridge Nylon
 • ezPC
 • PolyDissolve S1
 • Semper-Flexx98
 • Vexi-Flexx70
 • Polymaker PolyLite PLA
 • PA 4535
 • Polymaker PC-ABS
 • PolyMide PA6-CF
 • ABS
 • PolyMaker PolyFlex TPU95
 • PolyMide CoPA
 • 3D Solve
 • Polymaker PolyMide PA12-CF
 • PolyMax PETG
 • CarbonX
 • Summa-Flexx50
 • PolyMax PC
 • Polymaker PolyTerra PLA
 • PolyFlex TPU95
 • Polymaker PolySmooth
 • Chroma Strand
 • Cheetah
 • PolyMax PLA
 • PolyLite
 • PCTPE
 • PC
 • PolyWood
 • Ultrafuse
 • AquaTek
 • Polymaker PolyMide CoPa
 • nGen Eastman Amphora AM3300
 • colorFabb_HT
 • 3D-Fuel Dyna-Purge
 • NinjaFlex
thêm dữ liệu
Mfr:
 • BASF - Forward-AM
 • MG Chemicals
 • Dremel
 • Adafruit Industries LLC
 • Kimya
 • Keene Village Plastics
 • Makeblock Co., LTD.
 • Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd
 • Polymaker
 • Jabil Inc.
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • LulzBot
 • 3DXTECH
 • Protoplant, makers of Protopasta
 • IC3D Printers
 • Coex
 • PUSH PLASTIC
thêm dữ liệu
Package:
 • Spool
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1690
1690
Filament Material: TPU (Thermoplastic Polyurethane) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Black Operating Temperature: 210°C ~ 225°C

37,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1691
1691
Filament Material: TPU (Thermoplastic Polyurethane) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: White (Snow White) Operating Temperature: 210°C ~ 225°C

37,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2060
2060
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Black Operating Temperature: 160°C ~ 220°C

98,36806 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 98,36806 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2067
2067
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: White Operating Temperature: 160°C ~ 220°C

42,36200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,36200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2069
2069
Filament Material: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: White Operating Temperature: 200°C ~ 250°C

40,25360 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,25360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2071
2071
Filament Material: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Silver Operating Temperature: 200°C ~ 250°C

77,92704 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 77,92704 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2381
2381
Filament Material: TPE (Thermoplastic Elastomer) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Peach (Rose-Gold Blush) Operating Temperature: 210°C ~ 225°C

36,45840 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,45840 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2475
2475
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Operating Temperature: 195°C ~ 220°C

43,43000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,43000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2565
2565
Filament Material: TPE (Thermoplastic Elastomer) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Pink (Flamingo) Operating Temperature: 210°C ~ 225°C

48,40000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 48,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2128
2128
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Operating Temperature: 195°C ~ 220°C

45,24480 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 45,24480 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3222
3222
Filament Material: TPU (Thermoplastic Polyurethane) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Black (Midnight) Operating Temperature: 235°C ~ 245°C

32,79000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3223
3223
Filament Material: TPU (Thermoplastic Polyurethane) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: White (Snow) Operating Temperature: 235°C ~ 245°C

109,58200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 109,58200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3752
3752
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.112" (2.85mm) Color: Black Operating Temperature: 195°C ~ 225°C

49,37200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,37200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3753
3753
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.112" (2.85mm) Color: Gray Operating Temperature: 185°C ~ 215°C

86,59254 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 86,59254 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3731
3731
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.112" (2.85mm) Color: Silver Operating Temperature: 195°C ~ 225°C

58,75272 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 58,75272 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3750
3750
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.112" (2.85mm) Color: Clear Operating Temperature: 205°C ~ 215°C

59,37600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,37600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3751
3751
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.112" (2.85mm) Color: Black Operating Temperature: 205°C ~ 215°C

27,35000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1830
1830
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Bronze Operating Temperature: 195°C ~ 220°C

32,59968 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,59968 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2146
2146
Filament Material: PLA (Polylactide) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Blue Operating Temperature: 160°C ~ 200°C

59,06840 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,06840 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2149
2149
Filament Material: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Filament Diameter: 0.070" (1.75mm) Color: Blue Operating Temperature: 200°C ~ 250°C

38,59000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail