9IC
Series:
  • 3680
  • 3600
Mfr:
  • Bourns Inc.
  • Dart Controls
Package:
  • Tray
  • Box
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3683S-1-104L
3683S-1-104L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 100 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

48,54520 US$

617

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 48,54520 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3682S-1-103L
3682S-1-103L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 2 Mounting Type: Panel Mount

31,39680 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,39680 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3683S-1-103L
3683S-1-103L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

50,81490 US$

64

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,81490 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3684S-1-104L
3684S-1-104L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 100 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 4 Mounting Type: Panel Mount

135,84000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 135,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3683S-1-502L
3683S-1-502L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 5 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

64,40000 US$

33

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3682S-1-102L
3682S-1-102L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 2 Mounting Type: Panel Mount

49,49290 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,49290 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3682S-1-502L
3682S-1-502L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 5 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 2 Mounting Type: Panel Mount

46,65000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 46,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3682S-1-104L
3682S-1-104L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 100 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 2 Mounting Type: Panel Mount

32,40560 US$

48

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,40560 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3683S-1-102L
3683S-1-102L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

64,40000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3683S-1-503L
3683S-1-503L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 50 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

64,40000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3683S-1-105L
3683S-1-105L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 1 MOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

64,40000 US$

41

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3683S-1-202L
3683S-1-202L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 2 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

64,40000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3684S-1-103L
3684S-1-103L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 4 Mounting Type: Panel Mount

135,84000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 135,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3682S-1-105L
3682S-1-105L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 1 MOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 2 Mounting Type: Panel Mount

46,65000 US$

46

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 46,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3683S-1-504L
3683S-1-504L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 500 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 3 Mounting Type: Panel Mount

64,40000 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3682S-1-503L
3682S-1-503L
Adjustment Type: Push Button Resistance: 50 kOhms Tolerance: ±3% Power (Watts): 2 W Number of Characters: 2 Mounting Type: Panel Mount

32,13500 US$

84

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.606,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail