9IC
Series:
  • Intel PAC (Programmable Acceleration Card)
  • Arria 10 GX
  • ALVEO
  • Alveo SN1000
Mfr:
  • Terasic Inc.
  • AMD Xilinx
  • Intel
Package:
  • Box
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail