9IC
Series:
 • 5893
 • QUAD Clip
 • 5894
 • 5972
 • EIAJ
 • 6151
 • SOIC Clip
 • BU
 • JEDEC
 • DIP Clip
 • 923
 • 5998
 • 5878
 • 5747
 • 927
 • 5969
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • Mueller Electric Co
 • Pomona Electronics
 • 3M
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
923655-08
923655-08
TEST CLIP SOIC 8 (2 X 4)

31,88000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5280
5280
TEST CLIP PLCC 28 (4 X 7)

55,99000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5281
5281
TEST CLIP PLCC 44 (4 X 11)

68,09000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 68,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5216
5216
TEST CLIP DIP 16 (2 X 8)

80,71420 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 80,71420 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5220
5220
TEST CLIP DIP 20 (2 X 10)

34,94200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,94200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5108
5108
TEST CLIP DIP 8 (2 X 4)

59,57680 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,57680 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5116
5116
TEST CLIP DIP 16 (2 X 8)

56,88874 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 56,88874 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5120
5120
TEST CLIP DIP 20 (2 X 10)

172,81040 US$

37236

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 172,81040 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6107
6107
TEST CLIP SOIC 32 (2 X 16)

147,16479 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 147,16479 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6152
6152
TEST CLIP QFP 176 (14 X 14)

51,56925 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,56925 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5214
5214
TEST CLIP DIP 14 (2 X 7)

74,93305 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 74,93305 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5224
5224
TEST CLIP DIP 24 (2 X 12)

71,16968 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 71,16968 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6150
6150
TEST CLIP QFP 100 (11 X 11)

53,67782 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,67782 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5250
5250
TEST CLIP SOIC 8 (2 X 4)

18,19000 US$

396

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5252
5252
TEST CLIP SOIC 16 (2 X 8)

21,89000 US$

202

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5251
5251
TEST CLIP SOIC 14 (2 X 7)

17,59000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5253
5253
TEST CLIP SOIC 20 (2 X 10)

23,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
923695
923695
TEST CLIP DIP 8 (2 X 4)

25,69000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
923698
923698
TEST CLIP DIP 14 (2 X 7)

25,97000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
923700
923700
TEST CLIP DIP 16 (2 X 8)

26,20000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail