9IC

Giới thiệu thương hiệu

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
HX6571KSO
HX6571KSO
-

0,40628 US$

27441

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,40628 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
VCS2373S
VCS2373S
-

0,34679 US$

23104

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,34679 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX3144ESO
HX3144ESO
-

0,19284 US$

13110

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,19284 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6383EST
HX6383EST
-

0,24477 US$

19650

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,24477 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX251EST
HX251EST
-

0,17345 US$

16875

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,17345 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6286ESO
HX6286ESO
-

0,22192 US$

13564

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,22192 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6472KSO
HX6472KSO
-

0,33228 US$

10551

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,33228 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6639IUA-D
HX6639IUA-D
-

0,45271 US$

4856

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,45271 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6659ISO-B
HX6659ISO-B
-

0,44546 US$

9914

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,44546 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX3144UA
HX3144UA
-

0,18924 US$

13620

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,18924 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6639ISO-D
HX6639ISO-D
-

0,45126 US$

8461

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,45126 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6286UA
HX6286UA
-

0,19487 US$

14595

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,19487 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6571KUA
HX6571KUA
-

0,41208 US$

6929

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,41208 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6278KUA
HX6278KUA
-

0,34679 US$

6779

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,34679 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6659IUA-B
HX6659IUA-B
-

0,48173 US$

8058

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,48173 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6278KSO
HX6278KSO
-

0,35259 US$

5794

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,35259 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HX6383KUA
HX6383KUA
-

0,24901 US$

99

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,24901 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail